Drukuj

Nasza misja: "Biblioteka - dobre miejsce dla każdego" polega na promowaniu biblioteki, jako nowoczesnego ośrodka kultury literackiej, informacji, edukacji, aktywności kulturalnej i lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem integracji społecznej zwłaszcza osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Towarzyszy temu wizja biblioteki hybrydowej, jako nowoczesnego centrum kultury, informacji i edukacji łącząca lokalne tradycje z nowoczesnością, integrująca środowisko i wyrównująca szanse wszystkich mieszkańców gminy.

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne gminy Psary w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez gminę Psary i posiada osobowość prawną. Gminna Biblioteka Publiczna jako samorządowa instytucja kultury samodzielnie gospodaruje powierzonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków w oparciu o plan działalności zatwierdzony przez dyrektora, z dostosowaniem do dotacji uchwalonej w budżecie gminy Psary na dany rok.

Biblioteką zarządza dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i kieruje całokształtem działalności, czuwa nad mieniem jednostki i jest za nie odpowiedzialny. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest wójt gminy. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora oraz szczegółowa struktura organizacyjna biblioteki określone są w Regulaminie organizacyjnym.

Do głównych zadań realizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną należy: