Nasza misja: "Biblioteka - dobre miejsce dla każdego" polega na promowaniu biblioteki, jako nowoczesnego ośrodka kultury literackiej, informacji, edukacji, aktywności kulturalnej i lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem integracji społecznej zwłaszcza osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Towarzyszy temu wizja biblioteki hybrydowej, jako nowoczesnego centrum kultury, informacji i edukacji łącząca lokalne tradycje z nowoczesnością, integrująca środowisko i wyrównująca szanse wszystkich mieszkańców gminy.

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne gminy Psary w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez gminę Psary i posiada osobowość prawną. Gminna Biblioteka Publiczna jako samorządowa instytucja kultury samodzielnie gospodaruje powierzonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków w oparciu o plan działalności zatwierdzony przez dyrektora, z dostosowaniem do dotacji uchwalonej w budżecie gminy Psary na dany rok.

Biblioteką zarządza dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i kieruje całokształtem działalności, czuwa nad mieniem jednostki i jest za nie odpowiedzialny. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest wójt gminy. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora oraz szczegółowa struktura organizacyjna biblioteki określone są w Regulaminie organizacyjnym.

Do głównych zadań realizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną należy:

 • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, bez względu na ich formę, służącą zaspokojeniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych środowiska, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnej gminy i regionu,

 • gromadzenie materiałów w języku mniejszości narodowej lub innych,

 • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie gminy,

 • współpraca z biblioteką powiatową w zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu,

 • udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy, a także chorych i niepełnosprawnych,

 • udostępnianie komputerowych baz danych - faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych i tworzenie własnych, szczególnie przydatnych dla społeczności gminy,

 • organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,

 • współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców gminy i użytkowników biblioteki,

 • realizacja działań w zakresie wychowania, edukacji i upowszechnienia kultury,

 • wielokierunkowa działalność kulturalna i edukacyjna, zgodna z aktualnym zapotrzebowaniem społeczności lokalnej,

 • animacja amatorskiego ruchu artystycznego.